De Ruyter Training & Consultancy BV

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

De Ruyter Training & Consultancy B.V.

gevestigd te Vlissingen.

 

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

a.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

            ‑           alle offertes, eventueel gezamenlijk met derden, die De Ruyter Training & Consultancy B.V. doet voor door haar/hen te verrichten diensten;

            ‑          alle overeenkomsten die De Ruyter Training & Consultancy B.V. sluit.

Tenzij De Ruyter Training & Consultancy B.V. uitdrukkelijk en schrif­telijk daarmee instemt, zijn andere voorwaarden dan die van De Ruyter Training & Consultancy B.V. op de rechtsverhouding met De Ruyter Training & Consultancy B.V. niet van toepassing en gelden voor al onze offertes en overeenkomsten uitsluitend onze voor­waarden.

 

2. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

‑           DRTC : De Ruyter Training & Consultancy B.V., gevestigd te Vlissingen.

‑           de wederpartij: degene tot wie onze offertes zijn gericht en/of degene met wie wij een overeenkomst aan­gaan.

‑           diensten: al onze onderwijsactiviteiten inclusief trai­ningen, cursussen enzovoorts en onze activiteiten met betrekking tot uit te voeren onderzoek.

 

3. AANBOD EN AANVAARDING

Alle offertes van De Ruyter Training & Consultancy B.V. zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte van DRTC een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aan­vaard, heeft DRTC het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

a.         De Ruyter Training & Consultancy B.V. spant zich in om de door haar gegeven opleidingen zo goed en adequaat mogelijk samen te stellen en te geven. De aansprakelijkheid van DRTC uit hoofde van deze diensten is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat DRTC ter zake op derden of assuradeuren kan verhalen.

            Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien DRTC door de wederpartij uit anderen hoofde dan de verleende dienst aansprakelijk wordt gesteld.

            Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van DRTC.

 

b.        DRTC spant zich in, het door haar uit te voeren onderzoek voor of ten behoeve van haar wederpartij zo goed en adequaat mogelijk te doen. De aansprakelijkheid van DRTC uit hoofde van deze diensten is beperkt tot de netto factuurwaarde van de desbetreffende overeenkomst, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat DRTC ter zake op derden of assuradeuren kan verhalen.

            Dezelfde beperking van aansprakelijkheid geldt, indien DRTC door de wederpartij uit anderen hoofde dan de verleende dienst aansprakelijk wordt gesteld.

            Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, zoals schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens, is uitgesloten.

            Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van de Hogeschool Zeeland en/of ROC Zeeland.

c.         In alle gevallen waarin DRTC krachtens deze voorwaarden of voorzover de wet het toelaat niet aansprakelijk is, of wanneer enig feit of enige schade voor rekening en/of risico van de wederpartij is, zal de wederpartij DRTC vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken, welke hiermee verband houden.

d.         Aansprakelijkstellingen dienen binnen dertig dagen nadat het schadetoe-brengende feit zich heeft voorgedaan, en bij verborgen gebreken onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk één jaar nadat het schade-toebrengende feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan DRTC, bij gebreke waarvan ieder recht van de wederpartij, dan wel diens personeel te dier zake zondermeer is vervallen.

e.         De wederpartij verplicht zich haar werknemers ermee bekend te maken dat een ieder die op het terrein van DRTC of op het terrein van de Stichting Hogeschool Zeeland of op het terrein van het ROC Zeeland of op het terrein van trainingscentrum Brandweer Vlissingen aanwezig is, zich daar op eigen risico bevindt en verplicht is alle schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen van (het personeel van) DRTC of personeel van de Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg strikt op te volgen en al het mogelijke te doen om gevaarlijke situaties, schade, dood en/of letsel te vermijden. Het vorenstaande geldt evenzeer, indien DRTC geen gebruik maakt van haar eigen terrein, doch indien de activiteiten plaatsvinden op het terrein van een derde, respectievelijk het terrein van de wederpartij.

 

            Onder werknemers van de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder, met betrekking tot wie de wederpartij met DRTC een overeenkomst afsluit betreffende door DRTC verleende diensten, zoals het geven van opleidingen en het ter beschikking stellen van trainingsfaciliteiten.

 

 

f.          Indien de wederpartij geen gebruik maakt van een opleiding van DRTC, doch uitsluitend van een trainingsfaciliteit van DRTC, hetzij op het terrein van DRTC, hetzij elders, vinden de activiteiten van de wederpartij uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid plaats en vrijwaart de wederpartij DRTC voor alle aanspraken, die hiermee in de ruimste zin verband houden. Het vorenstaande geldt evenzeer indien de wederpartij bij vorenbedoelde activiteiten gebruik maakt van personeel van DRTC.

            Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van de Hogeschool Zeeland en/of ROC Zeeland.

            Alle aansprakelijkheids‑ en overige bedingen in deze voorwaarden overeen-            gekomen ten gunste van DRTC worden geacht mede te zijn   overeengekomen ten gunste van het personeel van DRTC.

 

5. KEURING

De wederpartij verklaart en dient op verzoek van DRTC aan te tonen dat de wederpartij en/of haar werknemers beschikken over de voor de desbetreffende oplei­ding vereiste geneeskundige verklaringen en/of keuringsbewijzen.

Bij ontbreken daarvan heeft DRTC het recht de toegang tot de opleidingen en/of trainingsfaciliteiten te ontzeggen, zulks de betalingsverplichtingen van de wederpartij onverlet latende.

 

6. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van DRTC onafhankelijke omstandig­heid ‑ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien‑ die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen aan de zijde van DRTC of haar leveranciers.

 

 

7. OPSCHORTING EN ONTBINDING

a.         In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is DRTC gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

            Gedurende de opschorting is DRTC bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

b.         Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid a van dit artikel is DRTC gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde materialen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

c.         Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met DRTC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens DRTC te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht ‑al dan niet tot zekerheid‑ van het bedrijf of de instelling van de wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is DRTC gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is DRTC bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

d.         In geval van opschorting krachtens lid c van dit artikel wordt de overeen-gekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door DRTC bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid c van dit artikel wordt de overeen-gekomen prijs ‑zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden‑ onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door DRTC bespaarde kosten, en is de wederpartij gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen.

e.         De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

8. ANNULERING

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van gereserveerde opleidingen en/of trainingsfaciliteiten zal volledige betaling plaatsvinden, tenzij DRTC tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld.

 

9. PRIJZEN

Voor bepaalde vormen van training geldt een vrijstelling van omzetbelasting.

Per te verrichten dienst zal DRTC aangeven aan de wederpartij of deze voor vrijstelling van omzetbelasting in aanmerking komt.

Een dergelijke vrijstelling geldt dan ongeacht de B.T.W. positie van de wederpartij.

 

10. BETALING

Betaling van de door DRTC verrichte diensten dient plaats te vinden binnen tien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien zijn vordering de betaling van een geldsom betreft en opeisbaar is en alleen in geval zijn tegenvordering door DRTC wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze

is vast te stellen.

 

11. TE LATE BETALING

a.         Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is DRTC gerechtigd de Nederlandse wettelijke rente in rekening te brengen.

            Indien in de valuta van het land van de wederpartij is gefactureerd en dat land een wettelijke rente kent, is DRTC evenwel gerechtigd de wettelijke rente van het land van de wederpartij in rekening te brengen.

            Voorts zal de wederpartij redelijkerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn. Wanneer het incasso in handen van een advocaat wordt gegeven zullen de door de wederpartij verschuldigde kosten tenminste gelijk zijn aan de dan geldende declaratietarieven voor advocaten welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.

            Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

b.         Indien de wederpartij in verzuim is en/of DRTC goede gronden heeft te vrezen, dat de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, zal DRTC, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar verder toekomende rechten, gerechtigd zijn

            ‑           vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

            ‑           de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

            ‑           overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk op­eisbaar worden.

            ‑           haar verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met de wederpartij op te schorten.

            De Ruyter Training & Consultancy B.V. zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voorzover de (gevreesde) tekortkoming van de wederpartij deze maatregelen rechtvaardigt.

 

12. TOE TE PASSEN RECHT EN COMPETENTE RECHTER

Op alle overeenkomsten van en met DRTC is Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen die zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de rechtbank, zal uitsluitend de rechtbank bevoegd zijn van de plaats waar DRTC is gevestigd. Voor vorderingen van DRTC is evenwel ook de rechtbank van de vestigingsplaats van de wederpartij bevoegd.

 

View Profile & Courses