Rood Boven Groen

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ROOD BOVEN GROEN CONSULTANCY EN TRAINING Art. 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rood Boven Groen, gevestigd William Boothstraat 2-2 te Harlingen, KvK nr. 01076222 (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”), en een Opdrachtgever. 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarvan voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken. 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Art. 2 Offertes en overeenkomsten 1. Alle offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeldt. Offertes dienen binnen de geldigheidsdatum ondertekend te worden. Wanneer de geldigheidsdatum van de offerte overschreden is, gaat Opdrachtnemer er vanuit dat de opdracht geannuleerd is. 2. Een door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer getekende offerte geldt als overeenkomst. 3. Alle, in offertes, overeenkomsten en prijslijsten van Rood Boven Groen genoemde, prijzen zijn exclusief btw en andere wettelijke toeslagen of leges. 4. Alle genoemde prijzen betreffende trainingen en cursussen zijn inclusief consumpties en lunch tijdens de trainingen en cursussen en alle trainings- en cursusmaterialen, tenzij anders vermeld. 5. Overeenkomst voor deelname aan een door Opdrachtnemer uitgeschreven training of cursus komt tot stand door het ondertekenen door Opdrachtgever van het door Opdrachtnemer ter hand gestelde inschrijfformulier voor de betreffende training/cursus. Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en naar goed vakmanschap uitvoeren. 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. 4. Indien deze gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Opdrachtnemer, haar personeel en haar onderaannemers verplichten zich alle informatie verkregen van de Opdrachtgever in verband met de dienstverlening als strikt vertrouwelijk te behandelen, niet te gebruiken en niet aan derden door te zullen geven zonder toestemming van de Opdrachtgever, behalve in die mate die redelijkerwijs noodzakelijk is om het mogelijk te maken voor de Opdrachtnemer om de dienstverlening te verlenen. Art. 4 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst 1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken. 2. Indien Opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de directe schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor ontstaan. 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling, of faillissement van Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Art. 5 Overmacht 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van zijn verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Art. 6 Betaling en incassokosten 1. Facturering geschiedt volgens de betalingstermijnen zoals vastgelegd in de getekende offerte of andere getekende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd. 3. Reclames op facturen dienen binnen 8 dagen aan Opdrachtnemer te worden gemeld. 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Art. 7 Annulering van trainingen en cursussen 1. Na ondertekening van de offerte of het inschrijfformulier wordt bij annulering tot 2 maanden vóór de datum van de training of cursus 10% van het totaal in rekening gebracht. Bij annulering tot 1 maand voor de datum van de training is de Opdrachtgever Opdrachtnemer 75% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd. Bij annulering tot 1 week voor de datum van de training is de Opdrachtgever Opdrachtnemer 90% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd. Handboek RoodBovenGroen Pagina 2 van 2 Deel D: Documenten: D42. Algemene Voorwaarden trainingen en consultancy Datum: 07-01-2014 2. Indien Opdrachtnemer niet kan voorzien in een gereserveerde training of cursus of een gelijkwaardig alternatief, verplicht deze zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de Opdrachtgever en tot directe algehele terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) voldane bedragen. 3. Bij een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor een training of cursus voor meerdere deelnemers kan het aantal overeengekomen deelnemers tot uiterlijk 48 uur van tevoren worden verminderd met een maximum van 10%, mits het totale aantal deelnemers hiermee niet onder het vooraf door Opdrachtnemer opgegeven minimum aantal komt. In alle overige gevallen betaalt de Opdrachtgever voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers. 4. Na ondertekening van de offerte dient de Opdrachtgever te betalen voor de training waarop de offerte gebaseerd is. 5. Bij extreem slecht weer kan de Opdrachtgever, alleen op de dag van de training, ervoor kiezen om het trainingsprogramma naar een andere datum te verplaatsen. De instructeur van Rood Boven Groen bepaalt in overleg met de Opdrachtgever of het om extreme weersomstandigheden gaat, waarbij vooral de veiligheid van de deelnemers in acht wordt genomen. Dit geldt alleen voor de training. Wanneer in het programma ook catering is opgenomen, kan dit gedeelte niet zonder de kosten, die daarvoor in de overeenkomst staan vermeld, worden geannuleerd of verplaatst. 6. Wanneer de Opdrachtgever niet voor de optie kiest om de training te verplaatsen, zal 100% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Behalve bij trainingen welke uit veiligheidsoverwegingen zullen moeten worden afgelast, met name maritieme acties. In dat geval is de Opdrachtgever 50% van de overeen gekomen prijs verschuldigd. 7. In geval een door Opdrachtnemer uitgeschreven cursus geen doorgang kan vinden, omdat het minimum aantal deelnemers niet gehaald wordt vanwege annulering door andere deelnemers, wordt dit gezien als overmacht en verplicht Opdrachtnemer zich tot het terugbetalen van de reeds betaalde cursusgelden aan de niet geannuleerde deelnemers. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor het vergoeden van extra kosten die bij Opdrachtgever ontstaan wegens het niet doorgaan van de uitgeschreven cursus. Art. 8 Aansprakelijkheid 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomen geval 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgeven aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan of verlies of diefstal van goederen tijdens een training. 8. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Art. 9 Vrijwaring 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel bij te staan als onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daarvoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

View Profile & Courses